ZARZĄDZENIE NR 29/2018
KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), zarządza się, co następuje:

§1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z poniższymi zasadami:
1) przed udzieleniem zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 10.000,00 zł netto dla dostaw lub usług oraz 20.000 zł netto dla robót budowlanych do wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym zarządzeniu, dopuszcza się dwa sposoby postępowania:
a) przeprowadza się rozeznanie rynku u co najmniej dwóch wykonawców, w związku z czym sporządza się na tę okoliczność zestawienie porównania i oceny ofert oraz dokumentuje się prowadzone postępowanie na drukach stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 5 do niniejszego zarządzenia, przy czym pracownik prowadzący postępowanie może dokonać modyfikacji treści tych załączników w zależności od specyfiki zamówienia;
b) umieszcza się ogłoszenie o zamówieniu w formie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.mgops.zlocieniec.pl, przy czym minimalny okres na składanie ofert nie może być w tym przypadku krótszy niż 5 dni od dnia ogłoszenia, oraz wymagane jest sporządzenie na tę okoliczność zestawienia porównania i oceny ofert oraz udokumentowania prowadzonego postępowania na drukach stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego załączenia, przy czym pracownik prowadzący postępowanie może dokonać modyfikacji treści tych załączników w zależności od specyfiki zamówienia;
2) udzielenie każdego zamówienia publicznego o jednorazowej wartości równej lub wyższej niż 3.000,00 zł musi być potwierdzone umową sporządzoną na piśmie;
3) udzielenie każdego zamówienia publicznego o jednorazowej wartości poniżej 3.000,00 zł musi być potwierdzone w formie pisemnej, w szczególności fakturą dokumentującą zakup.

§2. Pracownik udzielający zamówienia publicznego, o którym mowa w §1 pkt 1, załącza do umowy na udzielenie zamówienia prawidłowo wypełnione dokumenty, o których mowa w §1 pkt 1, potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku i zasadność wyboru oferty wykonawcy na dane zamówienie. Zestawienie wymaga przedłożenia Kierownikowi MGOPS w Złocieńcu celem zatwierdzenia przed udzieleniem zamówienia

§3.1. Pracownik dokonujący zakupu nie sporządza zestawienia porównania i oceny ofert gdy dane zamówienia publicznego można uzyskać tylko od jednego wykonawcy, między innymi z następujących przyczyn:
1) technicznych
2) w przypadku udzielenia zamówienia z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultury i sztuki oraz poligrafii.
3) związanych z ochroną praw włączonych wynikających z odrębnych przepisów,
4) konieczności pilnego udzielenia zamówienia, np. w przypadku awarii.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, pracownik udzielający zamówienia sporządza notatkę z negocjacji cenowych z jednym wykonawcą i przedkłada Kierownikowi MGOPS w Złocieńcu celem zatwierdzenia przed udzieleniem zamówienia.

§4. Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli:
1) w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodując, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.

§5. Za prawidłowe udzielenie zamówień publicznych na podstawie niniejszego zarządzenia odpowiada pracownik prowadzący postępowanie o udzielenie tego zamówienia.

§6. Traci moc zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w zakresie udzielenia zamówień publicznych po dniu jego wejścia w życie.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 lipiec 2020 07:50 Marek Zyśk