Bez kategorii

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), zarządza się, co następuje:

§1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z poniższymi zasadami:
1) przed udzieleniem zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 10.000,00 zł netto dla dostaw lub usług oraz 20.000 zł netto dla robót budowlanych do wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym zarządzeniu, dopuszcza się dwa sposoby postępowania:
a) przeprowadza się rozeznanie rynku u co najmniej dwóch wykonawców, w związku z czym sporządza się na tę okoliczność zestawienie porównania i oceny ofert oraz dokumentuje się prowadzone postępowanie na drukach stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 5 do niniejszego zarządzenia, przy czym pracownik prowadzący postępowanie może dokonać modyfikacji treści tych załączników w zależności od specyfiki zamówienia;
b) umieszcza się ogłoszenie o zamówieniu w formie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.mgops.zlocieniec.pl, przy czym minimalny okres na składanie ofert nie może być w tym przypadku krótszy niż 5 dni od dnia ogłoszenia, oraz wymagane jest sporządzenie na tę okoliczność zestawienia porównania i oceny ofert oraz udokumentowania prowadzonego postępowania na drukach stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego załączenia, przy czym pracownik prowadzący postępowanie może dokonać modyfikacji treści tych załączników w zależności od specyfiki zamówienia;
2) udzielenie każdego zamówienia publicznego o jednorazowej wartości równej lub wyższej niż 3.000,00 zł musi być potwierdzone umową sporządzoną na piśmie;
3) udzielenie każdego zamówienia publicznego o jednorazowej wartości poniżej 3.000,00 zł musi być potwierdzone w formie pisemnej, w szczególności fakturą dokumentującą zakup.

§2. Pracownik udzielający zamówienia publicznego, o którym mowa w §1 pkt 1, załącza do umowy na udzielenie zamówienia prawidłowo wypełnione dokumenty, o których mowa w §1 pkt 1, potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku i zasadność wyboru oferty wykonawcy na dane zamówienie. Zestawienie wymaga przedłożenia Kierownikowi MGOPS w Złocieńcu celem zatwierdzenia przed udzieleniem zamówienia

§3.1. Pracownik dokonujący zakupu nie sporządza zestawienia porównania i oceny ofert gdy dane zamówienia publicznego można uzyskać tylko od jednego wykonawcy, między innymi z następujących przyczyn:
1) technicznych
2) w przypadku udzielenia zamówienia z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultury i sztuki oraz poligrafii.
3) związanych z ochroną praw włączonych wynikających z odrębnych przepisów,
4) konieczności pilnego udzielenia zamówienia, np. w przypadku awarii.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, pracownik udzielający zamówienia sporządza notatkę z negocjacji cenowych z jednym wykonawcą i przedkłada Kierownikowi MGOPS w Złocieńcu celem zatwierdzenia przed udzieleniem zamówienia.

§4. Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli:
1) w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodując, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.

§5. Za prawidłowe udzielenie zamówień publicznych na podstawie niniejszego zarządzenia odpowiada pracownik prowadzący postępowanie o udzielenie tego zamówienia.

§6. Traci moc zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w zakresie udzielenia zamówień publicznych po dniu jego wejścia w życie.

 

Akty prawa miejscowego:

Regulamin Miejsko – Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu:

 • ZARZĄDZENIE Nr 15/2012 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY - wer. archiwalna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY - wer. aktualna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 18 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 09 lutego 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 14/2018 - Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 25 lipca 2018r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 146/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego ...
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 14 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 140/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 28 października 2019r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 24 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • SCHEMAT GRAFICZNY struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Ustawy i inne ważne akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593)
tj. z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 728)
tj. z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1362)
tj. z dnia 14 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 182)
tj. z dnia 16 stycznia 2015 r . (Dz.U. z 2015 r. poz. 163)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:     94 36 71248
Faks:          94 36 72767
http://www.mgops.zlocieniec.pl

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów
w każdy CZWARTEK w godz: 10:00 – 15:00

Zastępca kierownika:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godzinach 7:00 – 15:00

PRACOWNICY SOCJALNI
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Złocieńcu
przyjmują interesantów
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.00 do 9.00
czwartek od 7.00 do 15.00

DYŻUR PRACOWNIKA SOCJALNEGO
od poniedziałku do środy oraz piątek od godz. 9.00 do 15.00

KLAUZULA INFORMACYJNA

zg. z art. 13 i 14 RODO

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Miejsce przetwarzania

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Plac 650 Lecia, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 12 48; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mgops.zlocieniec.pl

Inspektor Ochrony Danych

Tel. 94 367 12 48
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.

-ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
-ustawy o pracownikach samorządowych,
-ustawy o pomocy społecznej,
-ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-ustawy o świadczeniach rodzinnych,
-ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
-ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
-ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
-ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych,
-ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
-ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
-ustawy o systemie oświaty,
-ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
-ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
-ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw.

Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO.

Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6

Artykuł 9

Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO

Planowany okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. odpowiednio od 5 do 25 lat.

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko

 • nr PESEL

 • telefon komórkowy, adres e-mail

 • dane adresowe

 • dane bankowe

 • dane szczególne (w zakresie stanu zdrowia)

Twoje prawa

 

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych

 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych

 • przenosić swoje dane do innego administratora

 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę

 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO

 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych

Udostępnianie danych innym podmiotom

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

Powierzanie przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie

UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Słowniczek:

1/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2/ DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

3/ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4/ ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

5/ PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Plac 650 Lecia 1
78 – 520 ZŁOCIENIEC
ZACHODNIOPOMORSKIE

NIP: 674 10 16 115